Regulamin

Postanowienia ogólne

1.1. Poniższy regulamin określa warunki świadczenia usług szkoleniowych w zakresie nauki pływania, zwanych dalej „Kursami” przez szkółkę pływania PROswimming działającą pod firmą PRO z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolskiej 115/35, 01-126 Warszawa, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, zwaną dalej „organizatorem”.

Zapisy i rezerwacja miejsc.

2.1 W zajęciach grupowej nauki pływania mogą brać udział osoby dorosłe, tj., które ukończyły 18 rok życia, oraz dzieci w wieku od 4 roku życia, których opiekunowie prawni podpisali przed pierwszymi zajęciami dokument stwierdzający brak przeciwskazań do udziału w zajęciach na pływalni.

2.2. Klasyfikacja do poszczególnych grup jest dokonywana na podstawie posiadanych umiejętności oraz wieku.

2.3. Zapisy na naukę pływania odbywają się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego pod informacjami o organizowanym kursie, po przesłaniu niezbędnych informacji drogą e-mailową na adres info@proswimming.pl.

Płatności

3.1. Dokonując rezerwacji miejsca uczestnik, bądź jego opiekun prawny zobowiązuje się do pokrycia kosztów szkolenia w kwocie ustalonej przez organizatora. Rachunek będzie przesyłany drogą elektroniczną na 1-ego każdego miesiąca. Opłaty prosimy dokonywać najpóźniej do 10 dnia bieżącego miesiąca.

3.2 Trzy dniowe opóźnienie w łatności za kurs może skutkować anulowaniem rezerwacji, o czym organizator poinformuje drogą e-mailową.

3.3. Rezerwacja miejsca z formą poprzez przelew internetowy zostaje potwierdzona w momencie zaksięgowania środków na koncie lub po przekazaniu potwierdzenia przelewu organizatorowi drogą mailową na adres info@proswimming.pl.

3.4. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników, które zalegają z płatnościami powyżej 14 dni

3.5. Organizator w przypadku nie zebrania się grupy (nie mniej niż 2 osoby) zwraca dokonane płatności na konto bankowe uczestnika bądź jego opiekuna prawnego. Na życzenie uczestnika płatność może być przetransferowana na inny kurs a ewentualna nadwyżka zostanie zwrócona.

Nieobecności, odwoływanie i odrabianie zajęć.

4.1. W przypadku nieodbycia się zajęć z przyczyn technicznych Szkółka Pływacka ProSwimming może wyznaczyć dodatkowy termin w celu odrobienia zaległości.

4.2. Szkółka Pływania ProSwimming nie zwraca pieniędzy za zajęcia, w których uczestnik nie wziął udziału z przyczyn leżących po jego stronie. Istnieje jednak możliwość odrobienia nielimitowanej ilości zajęć w semestrze. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy odrabiania zajęć w przypadku braku miejsca w grupie o podbnym wieku i uiejętnościach. Nie ma możliwości odrabiania zajęć podczas wypowiedzenia współpracy , w przypadku braku płatności lub w opóźnieniach w płatnościach. Po zakończeniu semestru, liczba zajęć możliwych do odrobienia zostaje „wyzerowana”.

4.3. Zajęcia indywidualne i grupowe prosimy odwoływać (bez podania przyczyny) przesyłając wiadomość na adres e-mail info@proswimming.pl z 24 godzinnym wyprzedzeniem rozpoczęcia zajęć. W przypadku braku informacji organizator zastrzega sobie prawo do odmowy odrobienia zajęć.

4.4. Każdorazowa chęć odrobienia zajęć prosimy zgłaszać na adres info@proswimming.pl, z dniem jaki Państwo preferują na organizację zajęć. Organizator odpowiada na informacje dopiero po analizie grafiku i możliwości dopasowaniu uczestnika do grupy na podstawie umiejętności i wieku.

Rezygnacja z kursu

5.1. Szkółka pływacka ProSwimmming zastrzega sobie prawo do zmian harmonogramu prowadzonych lub też rozwiązania grup liczących mniej niż 2 osoby. Jeżeli zmiana nastąpi w trakcie trwania nauki to różnica wynikająca z pozostałych lekcji zostanie zwrócona uczestnikom.

5.2. Uczestnikowi, a jeżeli nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, jego opiekunowi prawnemu, który w jego imieniu zawarł umowę, przysługuje prawo do rozwiązania współpracy skutukjącej na koniec miesięcznego okresu rozliczeniowwgo. Warunkiem jest przesłanie informacji na adres info@proswimming.pl

Wyłączenia z odpowiedzialności.

6.1. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.

6.2. Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub bez opieki.

6.3. Osoby nie przestrzegające regulaminu szkółki PROswimming oraz regulaminu pływalni mogą zostać skreślone z listy uczestników bez zwracania należności za poprzedzające zajęcia

Polityka prywatności.

7.1. Każdy uczestnik bądź jego opiekun rezerwując miejsce w kursie i podając swoje dane osobowe, a zwłaszcza adres zamieszkania, e-mail, nr. tel., datę urodzenia, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu rekrutacji oraz późniejszej organizacji zajęć oraz zgadza się na otrzymywanie wiadomości SMS z potwierdzeniem zajęć oraz informacjami ogólnymi.

7.2. Każdemu użytkownikowi przysługuje wgląd w swoje dane oraz ich zmiana lub usunięcie konta w chwili rezygnacji z kursu.

7.3. Każdy uczestnik będzie otrzymywać na podany podczas rejestracji adres email, wyłącznie informacje o szczegółach organizacji kursów, rachunki za szkolenie, informacje o wyjazdach oraz informacje o innych eventach prowadzonych przez firmę PRO.

7.4. Każdy uczestnik ma prawo zrezygnować z otrzymywania informacji z pkt.7.3 przesyłając e-mail na adres info@proswimming.pl.