Regulamin

Regulamin świadczenia usług szkoleniowych z zakresu nauki, doskonalenia pływania

I. Postanowienia ogólne.

1.Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki organizowania i realizowania kursów nauki lub doskonalenia pływania, zwanych dalej „Kursami” dla dzieci i dorosłych, a także zasady nawiązywania i rozwiązywania umów obejmujących Kursy oraz przedstawia informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych. Umowy o przeprowadzenie lekcji testowej i umowy o naukę lub doskonalenie pływania wykonywane są na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Kursy organizowane są przez przez 4 podmioty:

Pawła Gajewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PRO Paweł Gajewski z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Wolska 115 lok. 35, 01-126 Warszawa, zwanego dalej „Organizatorem”, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra właściwego ds. gospodarki, pod nr NIP: 8371480211. Adres e-mail: info@proswimming.pl; nr tel.: 0 504 620 347 oraz 

(Zajęcia prowadzone osobiście przez Pawła Gajewskiego – pływalnia Nowa Fala bez rezerwacji toru)

Spółkę ProSwimming z siedzibą Warszawa  ul. Górczewska 224/62 01-460 Warszawa NIP 5223203889, REGON 389105690 (zajęcia treningowe prowadzone są na pływalni Nowa Fala w Warszawie)

Spółkę ProSwimming Ochota z siedzibą ul. Górczewska 224/62 01-460 Warszawa NIP 5223219169 REGON 52121504200000 (zajęcia nauki pływania prowadzone są na pływalni CSR WUM w Warszawie)

3. Kursy przeznaczone są dla dzieci od 4. roku życia oraz dorosłych, zwanych dalej „Kursantami”.

4. Kursy prowadzone są w lokalizacjach:

a. Centrum Sportowo Rehabilitacyjne WUM, ul. Księcia Trojdena 2C (WUM Ochota),

b. Pływalnia Nowa Fala, ul. Kajetana Garbińskiego 1 (OSiR Wola)

II. Zapisy na lekcję testową

1. Zapisów dokonuje się poprzez kontakt telefoniczny pod nr tel. 0 504 620 347, mailowy pod adresem: info@proswimming.pl bądź poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresemhttps://proswimming.pl/zapisy-na-nauke-plywania/

2. Przedstawiciel Organizatora skontaktuje się z Kursantem bądź jego opiekunem w celu umówienia terminu lekcji testowej. Lekcja testowa służy ustaleniu poziomu umiejętności Kursanta celem dobrania odpowiednich metod szkolenia i przyporządkowania do właściwej grupy szkoleniowej, jeśli zgłoszono chęć uczestniczenia w zajęciach grupowych. Współpraca obowiązuje od czasu złożenia zgodnych oświadczeń stron co do jej przeprowadzenia do czasu przeprowadzenia lekcji testowej. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę o przeprowadzenie lekcji testowej ze skutkiem natychmiastowym wysyłając oświadczenie na adres e-mail.

3. Koszt lekcji testowej trwającej 30 minut wynosi 60 zł.Jest to kwota do zapłaty przez Kursanta bądź jego opiekuna na rzecz Organizatora. Oprócz podanej kwoty należy w kasie danej placówki opłacić godzinne wejście na teren basenu wg cennika danej placówki.Cenniki dostępne są pod linkami: https://csr.wum.edu.pl/pl/csr-dla-kazdego/cennik (bilet jednorazowy na godzinę) i https://www.osirwola.pl/obiekty/nowa-fala-cennik (pływanie rekreacyjne). Zapłaty kwoty należnej Organizatorowi dokonuje się przelewem na podstawie przesłanego rachunku, w terminie na nim podanym na rachunek bankowy Organizatora nr 20 1240 1822 1111 0010 0742 1007, prowadzony przez Bank Pekao S.A., nie później jednak niż w dniu umówionej lekcji testowej. W razie braku zapłaty Organizator może odmówić przeprowadzenia lekcji testowej w ustalonym terminie i zaproponować inny termin jej przeprowadzenia. W przypadku wypowiedzenia współpracy wpłacone pieniądze podlegają zwrotowi.

4. W przypadku decyzji o zapisie na zajęcia nauki lub doskonalenia pływania należy dostarczyć Organizatorowi przed pierwszymi umówionymi zajęciami pisemne oświadczenie o braku zdrowotnych przeciwwskazań do udziału w zajęciachOświadczenie może być również złożone w formie skanu w wiadomości e-mail. Zaleca się umówienie badań u lekarza z zakresu medycyny sportowej. Wówczas Organizatorowi należy dostarczyć zaświadczenie wystawione przez tego lekarza. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie przeprowadzenia odpowiednich badań mających na celu ustalenie możliwości udziału w zajęciach czy zakresu możliwej aktywności fizycznej.

5. Do Umowy o przeprowadzenie lekcji testowej stosuje się odpowiednio postanowienia sekcji I, III pkt 4 zd. 1, pkt 7, pkt 12 pkt 13 pkt 15-16, sekcji V-VII Regulaminu.

6. Nie jest możliwe odstąpienie od umowy o przeprowadzenie lekcji testowej zawartej przez konsumenta na odległość jeśli usługę wykonano w pełni za wyraźną zgodą Kursanta bądź jego opiekuna, a Organizator poinformował, że po spełnieniu świadczenia następuje utrata prawa do odstąpienia od umowy. Wzór zgody stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

III. Organizacja Kursów i płatności

1. Kursy organizowane są jako zajęcia indywidualne bądź grupowe. Grupy liczą w zależności od wyboru opcji do 3 osób, do 5 osób i do 8 osób. Strony zgadzają się na ustalenie liczebności grup drogą e-mailową. Liczebność grup, będzie dołączona do rachunku/faktury proforma przesłanego/ej drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail Kursanta bądź jego opiekuna.

2.Kursant bądź jego opiekun dostarczają Organizatorowi przed rozpoczęciem zajęć oświadczenie o braku zdrowotnych przeciwskazań bądź zaświadczenie lekarza medycyny sportowej, o których mowa w sekcji II pkt 4.

3.Organizator zaleca skonsultowanie stanu zdrowia oraz kwalifikacji do uczestnictwa w zajęciach pływackich z lekarzem specjalistą z zakresu medycyny sportowej. Organizator nie bierze odpowiedzialności za brak wykonania powyższego badania.

4.Zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty w godzinach 6:00-21:40 (pn.-czw.), 6:00 – 20:00 (pt.), 10:00 – 15:00 (sb.). Zajęcia trwają 30 minut, 45 minut oraz 60 minut. Dopuszczalne jest wykupienie dowolnej ilości zajęć.

5.Terminy i ilość zajęć w tygodniu ustalane są między Organizatorem a Kursantem bądź jego opiekunem z uwzględnieniem grafiku Organizatora i preferencji Kursanta bądź jego opiekuna oraz wyników lekcji testowej. Obowiązuje miesięczne rozliczanie płatności za zajęcia.

6. Koszt zajęć wskazany jest w dołączonym cenniku (załącznik nr 6). Cennik może ulegać zmianie, jednak nie częściej niż raz w roku szkolnym. W przypadku zmiany cennika Kursantowi bądź jego opiekunowi przysługuje prawo odstąpienia od współpracy określone w sekcji IV pkt 6. Płatności dokonuje się przelewem na podstawie rachunków wystawianych przed rozpoczęciem zajęć w danym miesiącu w terminie do 10 dnia miesiąca bądź w terminie podanym na fakturze, jeśli termin ten jest dłuższy na podany rachunek bankowy Organizatora. Kwota do zapłaty uzależniona jest od ilości zajęć wypadających w danym miesiącu. Organizator wystawia faktury na życzenie klienta. Organizator przyjmuje tylko płatności w formie elektronicznej. W przypadku nieterminowej płatności Organizator nalicza odsetki ustawowe z tytułu opóźnienia oraz następuje utrata rabatów (jeśli takie klient posiada)

7. Kursant zobowiązany jest zadbać o odpowiedni strój na zajęcia, tj. kąpielówki bądź kostium kąpielowy, klapki, okularki, czepek, ręcznik. Zaleca się , żeby rzeczy dzieci były podpisane.

8. W przypadku zajęć z rezerwacją toru wejście na teren basenu odbywa się za okazaniem imiennej karty wydawanej Kursantowi na czas jednego semestru szkolnego.

9. W przypadku nie opłacenia zajęć, bądź nie okazania karty w ww. placówkach, , za wejście na teren basenu należy uiścić opłatę zgodnie z cennikiem danej placówki, wskazanym w sekcji II pkt. 3 biorąc pod uwagę czas zajęć, czas niezbędny do przygotowania się do zajęć oraz czas potrzebny na opuszczenie basenu po zajęciach. Organizator nie odpowiada za brak karty wynikający z winy Kursanta.

10. W przypadku lekcji organizowanych bez rezerwacji toru, Kursant lub jego opiekun zobowiązany jest do uiszczenia opłaty zgodnej z cennikiem placówki, wskazanym w sekcji II pkt 3, biorąc pod uwagę czas zajęć, czas niezbędny do przygotowania się do zajęć oraz czas potrzebny na opuszczenie basenu po zajęciach.

11. Informację o odwołaniu zajęć należy kierować na adres e-mail: info@proswimming.plz 24-godzinnym wyprzedzeniem. Organizator zaproponuje termin odrobienia zajęć. Odrabianie zajęć jest możliwe w ramach semestru szkolnegoW przypadku odwołania zajęć z wyprzedzeniem krótszym niż 24-godzinne Organizator może odmówić odrobienia zajęć. Odrabianie zajęć jest wyłączone w sytuacji braku zapłaty za zajęcia. Organizator nie zwraca pieniędzy za zajęcia nieprzeprowadzone z powodu nieobecności Kursanta. Ze względów organizacyjnych, nawet w przypadku wykupienia zajęć indywidualnych odrabianie zajęć zawsze odbywa się w grupach.W przypadku braku możliwości odrobienia zajęć, w grupie o podobnym wieku i zbliżonych umiejętnościach, organizator zastrzega sobie prawo odmówienia odrobienia zajęć o czym poinformuje drogą e-mailową.

12. Jeśli zajęcia nie będą się mogły odbyć w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie Organizatora bądź placówki, w której prowadzone są zajęcia, Organizator zaproponuje nowy termin odrobienia zajęć.

13. Zajęcia dla Kursanta odbywają się w lokalizacji wybranej przez Kursanta bądź jego opiekuna spośród wskazanych w sekcji I pkt 4.

14. Zajęcia są prowadzone przez członka kadry Organizatora, który dobiera metody szkolenia i sposób prowadzenia zajęć do umiejętności i indywidualnych predyspozycji Kursanta. Lista członków kadry znajduje się na stronie https://proswimming.pl. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zajęć przez dotychczasowego instruktora, Organizator ma prawo do ustanowienia zastępstwa na dowolny czas. Zastępstwo wykonuje inny członek kadry Organizatora.

15.Instruktor przypisany do danych zajęć przejmuje opiekę nad małoletnimi Kursantami na czas prowadzenia zajęć. W czasie przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu opiekę sprawują rodzice bądź inni opiekunowie. Organizator ani instruktor prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za szkody na osobie Kursanta powstałe w okresie kiedy nie sprawowali opieki nad Kursantem, chyba że sami je wyrządzili.

16.Organizator ani Instruktor prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za szkody w mieniu Kursanta pozostawionym w szatni bądź na terenie basenu niezależnie od czasu w jakim miałoby dojść do szkody.

17. Organizator przyznaje 10 % zniżkę na zajęcia pływackie grupowe z rezerwacją toru: dla rodzin (2 osoby i więcej) oraz dla osób uczestniczących dwa razy w tygodniu. Zniżka, nie obejmuje zajęć bez rezerwacji toru oraz zajęć indywidualnych. Zniżka przestaje obowiązywać w przypadku nieterminowej płatności ze skutkiem w miesiącu następnym.

IV. Zawarcie i czas trwania współpracy.

1. Umowa nauki lub doskonalenia pływania (dalej: „Umowa”) zawierana jest za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. za pomocą poczty e-mail (adres Organizatora: info@proswimming.pl). Do zawarcia współpracy wystarczy przesłanie Organizatorowi skanu podpisanej Umowy, której integralną częścią jest niniejszy Regulamin, a której treść jest ustalana przez strony w drodze korespondencji e-mail. Udzielenie ewentualnych zgód wedle woli osoby podpisującej Umowę i złożenie oświadczeń, o których mowa w Regulaminie (ewentualna zgoda na przetwarzanie wizerunku, żądanie rozpoczęcia wykonywania Umowy przed upływem terminu na odstąpienie od niej) będzie również możliwe w panelu ActiveNow (nowym panelu do zarządzania firmą). Kto przedstawi swoje stanowisko w treści Umowy, nie musi dodatkowo wyrażać go w panelu ActiveNow. Zgłoszenie poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej https://proswimming.pl/zapisy/stanowi ofertę. Terminy podane w formularzu kontaktowym nie są wiążące dla Organizatora. Terminy zajęć zostaną ustalone wspólnie z Kursantem bądź jego opiekunem z uwzględnieniem grafiku Organizatora i wyników lekcji testowej. Zmiany terminów zajęć nie stanowią zmiany warunków współpracy.

Współpraca zawierana jest na czas do 26.06.2020r.

3. Każda ze stron może wypowiedzieć współpracę w terminie miesięcznym ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego(wypowiedzenie musi być złożone przed rozpoczęciem miesiąca kalendarzowego, w którym ma upłynąć jego termin) poprzez przesłanie skanu podpisanego oświadczenia w wiadomości e-mail. W oświadczeniu należy podać dane Kursanta, dla którego prowadzone były zajęcia.

4.Współpraca może zostać rozwiązana w trybie porozumienia stron. Jeśli do rozwiązania współpracy dojdzie ze skutkiem w trakcie opłaconego miesiąca zajęć Organizator dokona zwrotu kwoty przypadającej na niewykorzystane zajęcia z potrąceniem kwot wydatkowanych w związku z organizacją zajęć. Szczegóły rozliczenia strony ustalą w porozumieniu. Porozumienie może być zawarte na skutek złożenia oświadczeń woli poprzez wiadomości e-mail i przesłanie skanu podpisanych oświadczeń.

5. Organizator może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku określonym w sekcja V pkt 10 zd. ostatnie, wysyłając skan podpisanego oświadczenia na adres e-mail Kursanta bądź jego opiekuna.

6. Jeśli Organizator zamierza zmienić cennik zajęć albo treść Regulaminu, zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż na 21 dni przed wprowadzeniem zmian, poinformować o tym Kursanta bądź jego opiekuna wysyłając stosowną wiadomość e-mail zawierającą informację o zmianach. Kursant bądź jego opiekun ma wówczas prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o wprowadzanych zmianach. Skan podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy należy wysłać na adres e-mail Organizatora.

                                                                                                                                                                                                                                        V. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych są:

Paweł Gajewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRO Paweł Gajewski, ul. Wolska 115 lok. 35, 01-126 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: info@proswimming.ploraz pod nr tel.: 0 504 620 347.

Spółkę PRO z siedzibą Warszawa  ul. Górczewska 224/62 01-460 Warszawa NIP 5223203889, REGON 389105690;

Spółkę ProSwimming z siedzibą Warszawa  ul. Górczewska 224/62 01-460 Warszawa NIP 5223202430, REGON 388934220.

Spółkę ProSwimming Ochota z siedzibą ul. Górczewska 224/62 01-460 Warszawa NIP 5223219169 REGON 52121504200000

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: info@proswimming.ploraz pod nr tel.: 0 504 620 347.

2. Inspektor Ochrony Danych nie został wyznaczony.

3. Dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr. tel., adres e-mail, nr konta bankowego, seria i nr dowodu osobistego, nr PESEL, kwoty zobowiązań wobec Organizatora, terminy zajęć dotyczące Kursanta bądź jego opiekuna są przetwarzane w celu i na podstawie:

a) zawarcia Umowy na podstawie zainteresowania naszą ofertą, a następnie wykonania Umowy na podstawie zawartej Umowy [podstawa – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119, s. 1, zwanego dalej: „RODO”],

b) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Organizatora [podstawa – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO],

c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Organizatora [podstawa – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO],

d) w celu bezpośredniego oferowania usług świadczonych przez Organizatora (marketing bezpośredni), w przypadku wyrażenia zgody przez Kursanta bądź jego opiekuna [podstawa – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]; Nie udzielenie zgody nie stanowi przeszkody do zawarcia i wykonywania Umowy. Wzór zgody stanowi załącznik nr 6.

4. Dane osobowe Organizator może udostępniać podmiotom współpracującym, tj. instruktorom pływania oraz księgowym rozliczającym działalność Organizatora.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski.

6. Dane osobowe pozyskane w celu zawarcia Umowy są przechowywane do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym nastąpił ostatni kontakt ze strony osoby zainteresowanej zawarciem Umowy. Dane pozyskane w związku z zawarciem Umowy przechowywane są do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z Umowy.

7. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora przysługuje prawo:

a) dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, przy czym pierwsza kopia jest wydawana nieodpłatnie, za kolejne kopie Organizator pobiera opłatę w wysokości 1 zł. za stronę.

b) do sprostowania i poprawiania danych,

c) do żądania usunięcia danych, jeśli nie ma podstawy do dalszego ich przetwarzania,

d) ograniczenia przetwarzanie danych do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych wspólnie działań jeśli Organizator ma nieprawidłowe dane albo przetwarza je bezpodstawnie; bądź jeśli wolą danej osoby nie jest ich usunięcie z uwagi na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; bądź na czas rozpatrywania wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych,

e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych prowadzonego na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora; w sprzeciwie należy wskazać szczególną sytuację uzasadniającą zaprzestanie przetwarzania przez Organizatora danych osobowych; Organizator zaprzestanie przetwarzania danych chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania danych są nadrzędne wobec praw danej osoby bądź przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

f) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego; na skutek skorzystania z prawa sprzeciwu Organizator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu,

g) do przenoszenia danych; Organizator może na zlecenie danej osoby przesłać jej dane wskazanemu podmiotowi albo udostępni danej osobie jej dane w formacie nadającym się do odczytu maszynowego,

h) do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, jeśli Organizator przetwarza dane tej osoby w sposób niezgodny z prawem,

i) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego przed jej cofnięciem.

8. Aby wykonać swoje prawa należy się skontaktować z Administratorem danych w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

9. Podanie danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, adres e-mail Kursanta i opiekuna w przypadku Kursanta małoletniego jest niezbędne do zawarcia, a następnie wykonywania Umowy. Odmowa ich podania uniemożliwia zawarcie i wykonywanie Umowy.

10. Organizator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania danych.

11. W przypadku przekazania informacji o stanie zdrowia, przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody danej osoby [podstawa – art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO]. Wzór zgody stanowi załącznik nr 4. Zastosowanie mają postanowienia powyższych pkt 1-2, 4-7, 9. Nie udzielenie zgody na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia po przekazaniu informacji o stanie zdrowia uniemożliwi zawarcie Umowy i jej prawidłowe wykonywanie, o ile stan zdrowia ma wpływ na ustalenie zakresu możliwej aktywności fizycznej oraz dopasowanie do potrzeb danej osoby indywidualnego programu zajęć prowadzonych przez Organizatora. Zgoda udzielona może być w każdej chwili cofnięta, jednak nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Organizatora.

12, Jeśli zostanie wyrażona zgoda na przetwarzanie i bezpłatną publikację wizerunku Kursanta, Organizator będzie przetwarzał także jego wizerunek [podstawa – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]. Wzór zgody stanowi załącznik nr 5. Publikacja wizerunku w formie zdjęć może być umieszczona na stronie internetowej https://proswimming.pl/w celu reklamowania usług Organizatora. Nie udzielenie zgody nie stanowi przeszkody do zawarcia i wykonywania Umowy. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, jednak nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego przed cofnięciem zgody. Zastosowanie mają postanowienia powyższych pkt 1-2, 4-7, 9.

VI. Reklamacje i odpowiedzialność Organizatora

1. Kursant bądź jego opiekun może złożyć reklamację pisząc na adres Organizatora podany w sekcji I pkt 2. wysyłając maila na adres e-mail: info@proswimming.plbądź dzwoniąc pod nr tel.: 0 504 620 347.

2. Reklamacja powinna zawierać opis konkretnej sytuacji i uwag dotyczących działań Organizatora.

3. Organizator potwierdzi w formie mailowej złożenie reklamacji i jej treść. Organizator może wystąpić o udzielenie dodatkowych informacji, które będą niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

4. Reklamacje są rozpatrywane nie później niż w terminie 30 dni od ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana w formie pisemnej na adres reklamującego bądź w formie wiadomości e-mail. W przypadku nieuznania reklamacji Organizator złoży oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu i wskaże właściwy podmiot albo o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Brak jakiegokolwiek oświadczenia stanowi zgodę na rozpatrzenie sporu przez instytucję pozasądową. Jeśli zajdą przesłanki do oddania sporu między Organizatorem a konsumentem pod rozstrzygnięcie instytucji pozasądowej można skorzystać z platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL, adres e-mail Organizatora: info@proswimming.pl.

5. Organizator jest odpowiedzialny za wykonywanie usług z należytą starannością. Za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Umowy oraz za wyrządzone szkody Organizator odpowiada na zasadach ogólnych (w szczególności tytuł VII dział II) na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

VII. Odstąpienie od współpracy zawieranej na odległość przez konsumenta

1. Konsument zawierający Umowę na odległość ma prawo nie podając przyczyny odstąpić od zawartej Umowy w ciągu 14 dni licząc od dnia następującego po dniu zawarcia Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem podanego terminu.

2. Oświadczenie o odstąpieniu może być wysłane na adres siedziby Organizatora bądź na adres mailowy. Oba adresy podane są w sekcji I pkt 2 Regulaminu. Odstępujący ponosi koszt przesłania Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu. W przypadku skorzystania z drogi elektronicznej (e-mail) Organizator niezwłocznie prześle odstępującemu na adres mailowy potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

3. Oświadczenie pisemne powinno zawierać dane imienne, adres, nr tel., adres e-mail, podpis odstępującego oraz dane Kursanta, na rzecz którego Umowa była albo miała być realizowana, jeśli są różne.

4. Z chwilą odstąpienia zajęć w ciągu 14 dni od jej zawarcia, Współpracę uważa się za niezawartą. Organizator zwraca pieniądze wpłacone tytułem zawartej niewykonanego kursy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot następuje przy wykorzystaniu tej samej metody jakiej użyto do dokonania zapłaty za usługę, chyba że odstępujący zgodził się na wykorzystanie innej metody zwrotu, nie powodującej po jego stronie kosztów.

5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z zamieszczonego wzoru nie jest obowiązkowe.

6. Jeśli świadczenie usług w ramach Umowy Organizator rozpoczął na wyraźne żądanie Kursanta bądź jego opiekuna przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, zwrot pieniędzy następuje proporcjonalnie do świadczeń spełnionych do chwili poinformowania Organizatora o odstąpieniu od Umowy. Za zajęcia zaplanowane do czasu odstąpienia od Umowy zwrot pieniędzy nie przysługuje. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.11.2019r.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, o czym będzie informował na stronie internetowej. Kontrahenci z umów zawartych na podstawie dotychczasowego Regulaminu zostaną poinformowani o planowanych zmianach z co najmniej 21 dniowym wyprzedzeniem poprzez wiadomość e-mail. Kursant bądź jego opiekun prawny w ramach nawiązanej Umowy ma w takiej sytuacji prawo do odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w sekcji IV pkt 6.

3. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

4. W sprawach nieuregulowanych będą miały zastosowanie właściwe przepisy obowiązującego prawa.